شنبه 28 فروردین ماه 1400 عضويت ورود
  قابل توجه كليه بهره برداران بخش كشاورزي  
 

با توجه به احتمال عدم بارش در فصل زراعي 95-94نسبت به سال گذشته مقتضي است به منظور كاهش خسارت احتمالي در اسرع وقت نسبت به بيمه نمودن مزارع و باغات بخصوص مزارع گندم و جو اقدام نماييد.

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شهرضا

  قابل توجه باغداران گرامی  
 

به منظور کاهش جمعیت آفت کرم گلوگاه انار نسبت به جمع آوری و معدوم نمودن انارهای آلوده از باغات اقدام نمایید

                                       مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا

  تصاوير ترويج كشاورزي  
 
 
  آمار و اطلاعات عملكرد  
 
  سي دي هاي آموزش و ترويج كشاورزي  
 
 
  اطلاعیه کنترل نماتد مولد گره ریشه درباغات پسته وانار  
 

پسته وانار از مهمترین محصولات صادراتی کشور می باشد که با رعایت موارد توصیه شده زیر و شرایط بهداشتی در باغات تاثیر عمده ای در افزایش کیفیت ومیزان تولید محصول وهم در سالم سازی باغات  دارا می باشد.

نماتد ها کرم های بسیار ریزبا ابعاد میکروسکوپی می باشند که با تغذیه از محتویات ریشه درختان و ایجاد زخم وغده (گره) باعث خسارت به درختان  می شوند.  

علایم خسارت نماتد مولد غده در ریشه پسته:

1- توقف رشد درختان 2- ضعف وپژمردگی درخت درساعات گرم روز3- ریز برگی و زردی حاشیه برگ ها4- قاشقی شدن و ریزش برگ های سرشاخه های درخت 5- خشک وبی برگ شدن سر شاخه های درخت6- گره گره وغده ای شدن ریشه درخت همراه با پوسید گی ریشه7- دیر سبز شدن درخت در اوایل فصل بهار نسبت به سایر درختان در باغ.

بیشترین خسارت نماتدها در باغات جوان در خاک های با بافت سبک(شنی) تانیمه سبک که فعالیت نماتد را سرعت می بخشدمشاهده می گردد. بیشترین جمعیت  وفعالیت نماتدها در خاکهای سبک درعمق 50-10 سانتی متری  خاک می باشد.

راههای شیوع  وانتقال نماتد درباغات:

نماتد توسط نهال های منتقل شده از نهالستان آلوده به نماتد وجابجایی خاک آلوده وگل ولای چسبیده به لاستیک تراکتور وکولتیواتور و ادوات کشاورزی و باغبانی از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می شود.

راههای کنترل و مبارزه با نماتد مولد غده:

1- افزایش عمق ریشه درخاک: اگر در سالهای اولیه رشد شرایط رشد ریشه درزمین فراهم باشد به نحوی که ریشه هااز منطقه فعالیت نماتد(10تا50 سانتیمتر)بیشتر نفوذ نمایند میزان تحمل گیاه افزایش می یابد و باعث نجات گیاه می شود.

2- در خاکهای فقیر مخلوط نمودن کودهای مرغی و حیوانی و پتاسه باکود آهن درناحیه سایه اندازدرخت ویا بصورت چالکود (حداقل 4 عدد برای هردرخت)کمک مؤثری به استقامت گیاه در مقابل نماتد می نماید.

3- اضافه نمودن کمپوست و یا عصاره تهیه شده ازبرگ ،گل وریشه گیاهان گل جعفری،همیشه بهار،داودی،درمنه ، چریش(آزادیراختین) مخلوط با ترکیب ماری گلد بمیزان 250 گرم برای هرمترمربع ناحیه سایه اندازدرختان و مخلوط نمودن با خاک باعث کاهش جمعیت لاروهای نماتدوکاهش گره ها روی ریشه ها می گردد.

3- استفاده از سموم نماتد کش : در مواقع بحرانی و افزایش جمعیت نماتد می توان با نظر کارشناسان حفظ نباتات از سم نماتد کش راگبی به نسبت 30 گرم درهرمترمربع سایه انداز  درخت استفاده کرد. زمان استفاده از سموم نماتد کش در دو نوبت شهریورماه و اسفند ماه می باشد .

4- انجام عملیات هرس: با هجوم زیاد نماتد به ریشه گیاه جهت نجات گیاه از خشک شدن انجام هرس شدید وحفظ تعادل ریشه و اندام هوایی کمک مؤثری در زنده نگهداشن گیاه و مقاومت نسبت به نماتد می نماید.

5-رعایت اصول بهداشتی: شستشوی وسایل وادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین وباغات آلوده از گسترش نماتد به سایر باغات جلوگیری می نماید.

6- استفاده از خاک رس: اگر خاک زمین زراعی یا باغ شما شنی وآلوده به نماتد می باشد . قبل از هر اقدامی در جهت احداث باغ خاک را با رس ترکیب نموده یا با آب گل آلود(رس دار) آبیاری نمایید چرا که نماتد در خاکهای رسی دارای فعالیت و جابجایی کمتری می باشد.

  مبارزه شیمیایی با علف های هرز کشیده برگ مزارع کلزا  
 

کشاورزان  عزیز

با توجه به اینکه مناسبترین زمان مبارزه با علف های هرز کشیده برگ مزارع کلزا به شرح زیر می باشد.

Ø      علف هرز در  مرحله دو تا چهار برگی

Ø      گیاه کلزا در مرحله دو تا چهار برگی حقیقی

 لذا لازم است به طور مرتب روزانه از مزارع بازدید به عمل آید و به محض مشاهده شرایط فوق نسبت به انجام سمپاشی به موقع اقدام عاجل صورت پذیرد.

·         تاخیر در سمپاشی منجر به عدم  حصول نتیجه مناسب در کنترل علف های هرز و نهایتاً کاهش عملکرد محصول خواهد شد.

·         در هنگام سمپاشی با کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی مشورت نمایید.

  توصيه هايي در كاشت گندم  
 

با توجه به نقش گندم به عنوان محصول استراتژيك و مهمترين عامل در امنيت غذايي كشور، لازم است با توجه به محدوديت هاي موجود تدابيري انديشيده شود تا با بهره گيري از امكانات موجود بهره وري لازم را از منابع داشته باشيم. در اين راستا با فرارسيدن فصل كاشت گندم بايستي اقداماتي در قبل و در زمان كاشت صورت پذيرد تا بتوان به توليد مطلوبي دست يافت.

 اقدامات قبل از كاشت

 üانتخاب تناوب زراعي مناسب منطقه

üافزايش مواد آلي خاك  از طريق استفاده از كود سبز و حفظ بقاياي گياهي در مزرعه

üمصرف كود حيواني پوسيده هر سه سال يكبار در مزرعه

üآزمايش خاك مزرعه براي تعيين عناصرغذايي مورد نياز گياه و مصرف كود بر اساس نتايج آزمون خاك

üانتخاب رقم گندم مناسب و سازگار با منطقه

üتسطيح زمين و طراحي و انتخاب روش آبياري مناسب

اقدامات مرحله كاشت گندم

üرعايت تاريخ كاشت بذر كه در پنجه زني كامل گياه تأثير دارد.

üاستفاده از بذور بوجاري و ضدعفوني شده كه در كنترل بيمارها و علف هاي هرز بسيار مؤثر است.

üمصرف ميزان بذر مناسب براي حصول تراكم مطلوب گياه

üاستفاده از دستگاه كاشت مناسب و تنظيم دقيق آن

üمصرف كوهاي پايه به روش جاگذاري در كنار و پايين تر از بذر

 
  پس از درج عبارت کلید جستجو را بزنید  
 
عبارت:  جستجو

  برنامه كارگاههاي آموزشي - ترويجي  
 

روز چهارشنبه مورخ 5/3/95 دوره  آموزشي – ترويجي بيماريهاي مشترك انسان و دام ويژه عشاير در منطقه عشايري آيين قرين برگزار مي گردد.

روز دوشنبه مورخ 10/3/95 دوره  آموزشي – ترويجي بيماريهاي مشترك انسان و دام ويژه عشاير در منطقه عشايري سلطان خليل برگزار مي گردد.

روز دوشنبه مورخ 10/3/95 دوره  آموزشي – ترويجي پرواربندي دام سبك ويژه عشاير در منطقه عشايري سلطان خليل برگزار مي گردد.

روز دوشنبه مورخ 10/3/95 دوره  آموزشي – ترويجي بيمه دام ويژه عشاير در منطقه عشايري سلطان خليل برگزار مي گردد.

روز چهارشنبه مورخ 12/3/95 دوره  آموزشي – ترويجي بيماريهاي مشترك انسان و دام ويژه عشاير در منطقه عشايري هوك برگزار مي گردد.

 روز چهارشنبه مورخ 12/3/95 دوره  آموزشي – ترويجي پرواربندي دام سبك ويژه عشاير در منطقه عشايري هوك برگزار مي گردد.

روز چهارشنبه مورخ 12/3/95 دوره  آموزشي – ترويجي بيمه دام ويژه عشاير در منطقه عشايري هوك برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي – ترويجي "آشنايي با قوانين و مقررات تغيير كاربري اراضي كشاورزي" روز دوشنبه مورخ 7/10/94 در محل سالن اجتماعات مديريت برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "آشنايي با سمپاش ها و تنظيمات آن"روز شنبه مورخ 22/1/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

üروز مزرعه "كشت چغندر قند پاييزه  "روز يكشنبه مورخ 24/3/94 راس ساعت 9 صبح در محل دشت پرزان برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "آشنايي با قوانين و مقررات تغيير كاربري اراضي كشاورزي"روز چهارشنبه مورخ 27/3/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "مصرف بهينه آب در كشاورزي"روز چهارشنبه مورخ 27/3/94 راس ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "مصرف بهينه برق در كشاورزي"روز سه شنبه مورخ 9/4/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مركزجهاد كشاورزي مهيار برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "آنفولانزاي فوق حاد پرندگان"روز يكشنبه مورخ 21/4/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "توليد محصول سالم گلخانه اي"روز دوشنبه مورخ 22/4/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "پرورش گياهان دارويي"روز سه شنبه مورخ 24/4/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "پرورش مرغ بومي"روز چهارشنبه مورخ 7/5/94 راس ساعت 9:30 صبح در محل حسينيه فاطمه الزهرا هونجان برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كشت حبوبات"روز دوشنبه مورخ 19/5/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مركز جهاد كشاورزي اسفرجان برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "پروار بندي دام سبك"روز دوشنبه مورخ 26/5/94 راس ساعت 9 صبح در محل حسينيه امين آباد برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "مصرف بهينه آب در كشاورزي و ارائه راهكار "روز دوشنبه مورخ26/5/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كاشت گندم"روز پنجشنبه مورخ 12/6/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مركز جهاد كشاورزي مهيار برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كاشت كلزا"روز پنجشنبه مورخ 12/6/94 راس ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات مركز جهاد كشاورزي مهيار برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كاربرد هواشناسي در كشاورزي"روز چهارشنبه مورخ1/7/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كاشت گندم"روزسه شنبه مورخ5/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كشت گندم" روز يكشنبه مورخ10/8/94  راس ساعت 11 صبح در محل حسينيه  روستاي سولار برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كاشت گندم"روز پنجشنبه مورخ 12/6/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مركز جهاد كشاورزي مهيار برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كاشت گندم"روز دوشنبه مورخ 18/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل مركز جهاد كشاورزي اسفرجان برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كاشت گندم"روز دوشنبه مورخ20/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل حسينيه فاطمه الزهرا هونجان برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "كاشت گندم"روز دوشنبه مورخ 25/8/94 راس ساعت 9 صبح در محل حسينيه صاحب الزمان امين آباد برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "پرورش زنبور عسل"روز يكشنبه مورخ 3/9/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

üكارگاه آموزشي ترويجي "تغذيه زنبور عسل"روز دوشنبه مورخ 4/9/94 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشاورزي شهرضا برگزار مي گردد.

  نظرسنجي  
 
نظرشمادرموردپرتال مديريت جهادكشاورزي چيست

 

تعداد جوابها : 624

عالي : 85%
خوب : 3%
متوسط : 2%
ضعيف : 9%

  ارسال  
  آمار بازديدها  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 75
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 75

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1313071
Visitors بازديد هاي امروز: 304
Visitors بازديد هاي ديروز: 445
Copyright (c) 1400/01/28 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا